Българско списание за психиатрия

Том 5, брой 1, 2020 г.

Съдържание

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Р. Димитрова, Зл. Стоянов, П. Петров, Г. Радкова. Несуицидно самонараняване: приложение на ISAS и ABASI/ABUSI в неклинична популация от юноши

Мл. Пенчев, В. Миланова. Нарушенията в когнитивните функции на пациенти с биполярно афективно разстройство, шизофрения и техните родственици – ендофенотип и предиктивна стойност

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Д. Калпачка, Е. Мишева, Р. Русева, Е. Гулев, К. Гевара, Р. Калпачки. Анти-NMDA-рецепторен енцефалит – диагностични затруднения. Представяне на клиничен случай

ОБЗОРИ

Г. Попов, Р. Мандова. Лицата на лекарствената патоморфоза, или „старата песен на нов глас”

Хр. Кожухаров, Ж. Апостолов. Пролапс на митралната клапа и паническo разстройствo

К. Гевара, Г. Ончев. Меки неврологични белези при шизофрения. Първа част

КЛАСИЧЕСКО ПСИХИАТРИЧНО НАСЛЕДСТВО

Откъси от „Психичният автоматизъм” на de Clérambaut (1942)

РЕФЕРАТИ

Връзка между автоимунните болести и психотичните разстройства

СЪОБЩЕНИЯ