Българско списание за психиатрия

Том 9, брой 1, 2024 г.

Съдържание

РЕДАКЦИОННА

Г. Ончев. За съвременната антипсихиатрия

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Х. Рашид, З. Саиф, С. Раул, З. Сехрие, М. Агуб. Въздействието на канабис върху психопатологията и когницията при марокански пациенти с шизофрения

К. Акабалиева. Oбразование на родителите и когнитивно представяне при пациенти с шизофрения

Р. Рачева, З. Тоткова, Б. Андреев. Невербална интелигентност и негативни резултати от шофирането при зависими

Х. Р. Камраван, Ш. Голамзад, М. Р. К. Ардакани, Г. Садигхи. Ефектът на topiramate върху загубата на тегло и метаболитния синдром при хоспитализирани пациенти с шизофрения и шизоафективно разстройство с наднормено тегло: двойносляпо рандомизирано контролирано проучване

Г. Гърков, И. Зиновиева. Смисълът в живота и самооценката като фактори за нагласите към здравния риск

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Т. Телбизова, Е. Панайотова. Сeротонинов дефицит и лактазна недостатъчност – клиничен случай

КЛАСИЧЕСКО ПСИХИАТРИЧНО НАСЛЕДСТВО

„Разновидности на теоретичната антипсихиатрия” на Н. Шипковенски

ЕХО

НОВИ КНИГИ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ