Българско списание за психиатрия

Том 9, брой 2, 2024 г.

Съдържание

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

В. Иванова. Страх, тревожност и нервност при деца с аутизъм

К. Акабалиева. Резултати от четири когнитивни теста – силен разграничител между пациенти с шизофрения и психично здрави контроли

М. Баклути, Х. Бен Айед, Х. Маамри, Н. Кетата, З. Абделхеди, Д. Дждиди, Й. Медждуб, М. Касис, С. Йаих, Д. Дамак. Разпространение и предиктивни фактори за зависимост към интернет сред студенти парамедици в южен Тунис

Р. Гил, К. Тирувенгадам, Ш. Навийн, К. Велайчами. Сравнение на ефикасността на налтрексон и ондансетрон при пациенти с алкохолна зависимост

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

С. Желязкова, М. Пенчев. Stiff limb syndrome – клиничен случай

ОБЗОРИ

В. Велинов. Психиатричната и психологична експертна оценка в съдебната процедура за запрещение

И. Каменова, Г. Ончев. Предиктори за изход от болестта при шизофрения – отговор, ремисия, възстановяване

Р. Чамова, Р. Панчева, Д. Маринов. Хранителни интервенции при деца с разстройства от аутистичния спектър

НОВИ КНИГИ

К. Ганев. Откъс от предговора към българското издание

Г. Ончев. За Бион, болката и хедонизма

КЛАСИЧЕСКО ПСИХИАТРИЧНО НАСЛЕДСТВО

Откъс от “Атаки срещу свързването” на У. Бион (1959, 1967, 2023)

ЕХО

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ