Българско списание за психиатрия, 2020; 5(1):8-16

НАРУШЕНИЯТА В КОГНИТИВНИТЕ ФУНКЦИИ НА ПАЦИЕНТИ С БИПОЛЯРНО АФЕКТИВНО РАЗСТРОЙСТВО, ШИ-ЗОФРЕНИЯ И ТЕХНИТЕ РОДСТВЕНИЦИ – ЕНДОФЕНОТИП И ПРЕДИКТИВНА СТОЙНОСТ

Младен Пенчев1, Вихра Миланова2

1Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ – София
2Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска” – София

Резюме. В настоящата разработка се обсъждат когнитивните нарушения при пациенти с биполярно афективно разстройство (БАР) и шизофрения и техни родственици. В сравнителен план са представени резултати от решаване на когнитивни тестове на болни с двете заболявания и на техни родственици първа и втора степен, а резултатите и на трите групи (болните с шизофрения, болни с БАР, родственици на болни с шизофрения и БАР) са сравнени с резултатите на здрави контроли. Сравнен е и средният успех на участниците при завършване на средно образование. Установиха се нарушения при двете групи пациенти в сравнение с контролите, като по-засегната е групата на шизофренно болните. Роднините на пациентите също се представят по-лошо на тестовете в сравнение със здравите контроли. Двете групи пациенти и техните родственици имат по-слаб успех в сравнение с контролите при завършване на средно образование.

Ключови думи: когнитивни нарушения, биполярно разстройство, шизофрения, родственици, ендофенотип

 

Пълен текст тук.