Българско списание за психиатрия, 2020; 5(1):24-29

ЛИЦАТА НА ЛЕКАРСТВЕНАТА ПАТОМОРФОЗА, ИЛИ „СТАРАТА ПЕСЕН НА НОВ ГЛАС”

 Георги Попов1, Райна Мандова1, 2

1Медицински университет – Варна, 2Медицински център „Медикал Плюс” – Варна

Резюме. Под лекарствена патоморфоза (ЛП) се разбира трайно и продължително изменение на симптомите и протичането на болестта спрямо нейното класическо описание от допсихофармакологичната епоха, като това изменение придобива закономерен и типичен характер и се свързва с въздействието на лекарствената терапия. При соматичните болести ЛП е свързана с влияние върху етиологичния фактор, а при психичните разстройства – с намеса в патогенезата на болестта. Основна тема на работата са афективните разстройства (АР), и по-специално два резултата от ЛП при тях: разрушаването на цикличната структура на АР и цената на клиничното подобрение, свързана с редукция на нормалните емоции. Препоръчват се и някои подходи за корекция на тези явления.

Ключови думи: лекарствена патоморфоза, емоционално притъпяване, цикличност, биполярно афективно разстройство, рекурентно депресивно разстройство

 

Пълен текст тук.