Българско списание за психиатрия

Том 4, брой 4, 2019 г.

Съдържание

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

С. Раловска, П. Маринов. Върху хедонията и нейните разстройства

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

К. Седмакова, А. Джисова, Д. Радева, Н. Цонев, С. Раловска,  Ст. Попов, П. Маринов. Полова идентичност и шизофрения. Анализ на три клинични случая

И. Каменова, Р. Владимирова. Лечение на негативни симптоми – докъде стигаме и накъде отиваме?

 ОБЗОРИ

П. Маринов, В. Велинов, А. Петрова, С. Раловска, М. Шипковенска. Съдебна психиатрия – минало, настояще и бъдеще.  Първа част: историческо развитие

Т. Телбизова, Хр. Кожухаров. Нива на асоциация между хроничната болка и депресията

Св. Атмаджов, Р. Крумова-Пешева. Някои бележки върху структурната теория на У. Р. Д. Феърбеърн

Г. Попов. Относно дефиницията за реалност в психопатологията

 КЛАСИЧЕСКО ПСИХИАТРИЧНО НАСЛЕДСТВО

Откъси от „Психология и психопатология  на религиозното чувство” на Хр. Петров (1941)

РЕЦЕНЗИИ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ