Редакционна колегия

Проф. д-р Георги Ончев, дм, Главен редактор

Медицински университет – София, Катедра по психиатрия и медицинска психология


Проф. д-р Петър Маринов, дмн, Зам. гл. редактор

Тракийски университет – Стара Загора, Катедра по неврология и психиатрия


Проф. д-р Риналдо Шишков, дмн

Медицински университет – Варна, Катедра по психиатрия и медицинска психология


Доц. д-р Мая Стоименова, дм

Медицински университет – Плевен, Катедра по психиатрия и медицинска психология


Д-р Десислава Игнатова, дм, научен секретар

Медицински университет – София, Катедра по психиатрия и медицинска психология