Упътвания

Упътвания за авторите

При подготовката на своите материали авторите следва стриктно да се придържат към Изисквания към авторите на списанието.  

Авторите са длъжни да участват диалогично в процеса на рецензиране.

Авторите са длъжни да правят корекции при грешки или да оттеглят материалите си.

Всички автори следва да се запознаят със заявлението за Етика и лоша практика на публикуване на списанието и да се съобразяват с изискванията за деклариране на личния принос на всеки съавтор, конфликт на интереси, финансова подкрепа и оригиналност на статията.

Упътвания за рецензентите

Всички оригинални статии, обзори и описания на клинични случаи ще бъдат рецензирани.  

Същината на процеса на рецензиране е получаване на компетентно мнение и съвет относно публикуването за ръкописите от експерт в съответната област. Рецензията е единично сляпа. Използват се стандартни формуляри за рецензия на български и на английски език, които позволяват както систематична оценка по отделни критерии, така и коментар в свободен текст.

Становището трябва да бъде обективно.

Рецензентите могат да препоръчат и допълнителна литература за цитиране.

Рецензираните статии следва да бъдат третирани конфиденциално.

Рецензентите трябва да не са в конфликт на интереси. Редакторите и рецензентите трябва да откажат да участват в оценката на един представен материал, когато: имат тясно сътрудничество или близка лична свързаност с някой от авторите; имат финасов интерес в предмета на проучването; или чувстват, че не могат да бъдат обективни.