Българско списание за психиатрия, 2020; 5(1):34-41

МЕКИ НЕВРОЛОГИЧНИ БЕЛЕЗИ ПРИ ШИЗОФРЕНИЯ. ПЪРВА ЧАСТ

Калоян Гевара1, 2, Георги Ончев2

1Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” – София
2Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

Резюме. Меките неврологични белези (МНБ) представляват неврологични нарушения, наблюдавани при различни психиатрични заболявания. МНБ включват дефицити в сензорната интеграция, моторната координация и моторната последователност на комплексни движения. Установено е, че МНБ са по-чести при шизофрения. В по-малка степен те се срещат и при здрави хора, което може да се интерпретира като вариация в невроразвитието. Тяхната изява е независима от социодемографските променливи, но е по-изразена в случаи с психоза във фамилната анамнеза. Освен при шизофрения, при шизотипия и при предиспозиция към слухови вербални халюцинации също се наблюдава модулиране в проявата на МНБ. МНБ самостоятелно или в комбинация с други невробиологични маркери са потенциални кандидати за ендофенотип при шизофрения.

Ключови думи: шизофрения, меки неврологични белези

Пълен текст тук.