Етика и лоша практика на публикуване

Етичните стандарти за публикуване

Етичните стандарати на публикуване целят да осигурят високо качество на научните публикации и публично доверие в научните резултати. Редакторите взимат адекватни  мерки за идентифициране и недопускане до публикуване на материали, отразяващи проучвания с нарушена изследователска етика, и няма да насърчават подобни практики.   

Изследователски интегритет

Редакторите очакват изследванията, публикувани от списанието, да отговарят на следните критерии:

 • честност във всички аспекти на изследователската работа;
 • скрупульозна наблюдателност, изчерпателност и прецизност при провеждане на изследването;
 • прозрачност и откритост в комуникацията;
 • грижа и уважение към всички участници в изследването.   

Изследванията, които се провеждат върху хора или животни, трябва да бъдат одобрени от съответните етични комисии и да са съобразени с международните етични и правни стандарти за научно-изследователска работа. Авторите трябва да зачитат правото на лично пространство и поверителност на участниците, да направят всичко възможно за анонимизиране на лични детайли, особено при описание на клинични случаи, и да получат необходимото съгласие за публикуване преди представяне на материала в списанието.

Рецензиране

Представените материали са обект на рецензия. Очаква се те да отговарят на високи академични стандарти. Ако са допуснати от главния редактор, материалите са разглеждат от рецензенти, които остават анонимни за авторите. Същината на процеса на рецензиране е получаване на компетентно мнение и съвет относно публикуването за ръкописите от експерт в съответната област. Рецензията е единично сляпа. Понякога може да се поиска становище и от допълнителен рецензент за материали, изискващи специализирана експертиза. Рецензентите следва да се придържат към следните правила:

 • Становището трябва да бъде обективно.
 • Рецензентите могат да препоръчат и допълнителна литература за цитиране.
 • Рецензираните статии следва да бъдат третирани конфиденциално.
 • Рецензентите трябва да не са в конфликт на интереси. Редакторите и рецензентите трябва да откажат да участват в оценката на един представен материал, когато са в конфликт на интереси (вижте повече в раздела „Конфликт на интереси” по-долу).

Плагиатство

Авторите не трябва да използват думи, фигури или идеи на други без позоваване. Всички източници следва да се цитират на мястото, където се използват, и последващото им използване трябва да бъда ограничено и съпроводено с изрично позоваване и цитиране. Редколегията може да използва и специфични инструменти (като Crossref Similarity Check) за разпознаване на припокриване на представените материали с други публикации.

Материали, за които се установи, че са плагиатствали от публикации на други автори, няма да се приемат за печат. При подобна констатация за вече публикувана статия ще се наложи публикуване на корекция и оттегляне.

Дублирани и припокриващи се публикации

Разглеждат се само материали с оригинално съдържание, без да са публикувани преди това, включително и на език, различен от българския или английския. Могат да се разглеждат материали, чието съдържание е представяно преди това на конференция или конгрес или е част от дисертационен труд. Материалите, които се предлагат, не трябва да са предложени в друго издание, докато се разглеждат, и трябва да изчакат становището на рецензията преди предлагането им на друго място.  

Ако авторите използват като основа на своя ръкопис свои публикации или материали, които към момента се рецензират, те трябва да цитират предишните си публикации и да уточнят по какво предлаганият ръкопис се различава от тях.  

Манипулиране на цитирания

Няма да се приемат за публикуване материали, за които се установи, че авторите са включили цитирания с единствената цел да се повиши броя на цитиранията на определена авторска публикация или на статии, публикувани в определено списание.  

Фабрикуване и фалшификация

Няма да се приемат материали, за които се установи, че авторите са фабрикували или фалшифицирали резултатите, включително и манипулиране на изображения, а когато това се установи за вече публикувани статии, те ще бъдат оттеглени.

Авторство и благодарности

Всички съавтори трябва да имат принос към конкретната разработка, да са съгласни с изводите и да са съгласни да бъдат автори. За повече подробности могат да се следват препоръките на International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Всеки, който е допринесъл за проучването или за подготовката на ръкописа, но не е автор, следва да бъде включен в списъка с благодарностите, ако е съгласен с това.

Конфликти на интерес

Конфликти на интерес са налице тогава, когато причини извън научноизследователската работа могат да повлияят върху нейната неутралност или обективност. Това може да стане на всеки етап от изследването, при подготвката на ръкописа или по време на рецензирането му. При несигурност е по-добре да се заяви потенциален конфликт на интерес или да се обсъди това с редактора. Материали с недеклариран конфликт на интерес, за които се установи по-късно, че такъв е налице, могат да бъдат отхвърлени. Повече информация за конфликти на интерес може да се намери в препоръките на ICMJE. Възможните конфликти на интерес не винаги са основание за непубликуване; те обаче трябва да бъдат заявени, за да могат другите да формират информирано мнение за разработката и процеса на нейното рецензиране.

Ако се установят конфликти на интерес след публикуването, може да се наложи публикуване на corrigendum.

Конфликтите на интерес могат да бъдат (без това да е изчерпателен списък):

 • Финансови – финансиране или други плащания, стоки или услуги, получени или очаквани от авторите във връзка с предмета на изследването, или от организации с определен интерес от научните резултати
 • Свързани с местоработата – свързаност с работодател, борд или организация, които могат да имат определен интерес от резултатите на изследването
 • Свързани с интелектуална собственост – патенти или запазени марки, притежавани от някой или някоя организация
 • Лични – приятели, членове на семейството или други близки лични връзки
 • Кариерни – съперничества или преднамерно критикуване на чужди работи.

Ако няма конфликти на интерес, това също трябва да се декларира.

Всяко финансиране, независимо дали е в конфликт или не, следва да бъде декларирано.

Рецензентите трябва да не са в конфликт на интереси. Редакторите и рецензентите трябва да откажат да участват в оценката на един представен материал, когато: имат тясно сътрудничество или тясна лична свързаност с някой от авторите; имат финасов интерес в предмета на проучването; или чувстват, че не могат да бъдат обективни.

Грешки

Грешки, допуснати от авторите, могат да се коригират чрез corrigendum, а грешки, допуснати от издателя – чрез erratum.

Такси

Не се изискват никакви такси за обработване на ръкописите или за публикуването им.

Реклами

Списанието допуска ограничено, адекватно и понякога целево рекламиране на последните си страници. Рекламите трябва да бъдат:  

 • независими от решенията на редактора какво да се публикува и
 • ясно отграничими от съдържанието.

Редакторите запазват правото си да отхвърлят или премахват всяка реклама, която предизвиква съмнение, че е в противоречие с добрата практика на научното публикуване или с нашите етични принципи.