Българско списание за психиатрия

Том 5, брой 3, 2020 г.

Съдържание

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

И. Каменова, Г. Ончев. Предиктори на терапевтичен отговор при шизофрения – методика на изследването

Цв. Великова, Хр. Бацелова, В. Женков. Влияние на пандемията COVID-19 върху психичното здраве:  срезово анкетно проучване при 1020 български граждани

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

А. Бистриан , Д. Терзиев, Н. Полнарева. Да “замразиш” времето (детскопсихиатрична консултация на момиче с интензивно стереотипно движение)

ОБЗОРИ

К. Гевара, Г. Ончев. Меки неврологични белези при шизофрения. Втора част

КЛАСИЧЕСКО ПСИХИАТРИЧНО НАСЛЕДСТВО

Откъси от глава XIII, „Парафрения”, от учебника по психиатрия на Е. Kraepelin (1913)

ПИСМО ДО РЕДАКТОРА

Г. Попов. Коментар относно термините „уплаха” и „смущение”, анализирани в едноименната статия на В. Велинов в Българско списание за психиатрия, бр. 2/2020

РЕЦЕНЗИИ

Д. Игнатова. Отзив за книгата „Shocked: insider stories about electroconvulsive therapy” на проф. Георги Киров

НОВИ КНИГИ

ЕХО

ЮБИЛЕИ