Българско списание за психиатрия, 2020; 5(3):25-34

МЕКИ НЕВРОЛОГИЧНИ БЕЛЕЗИ ПРИ ШИЗОФРЕНИЯ. ВТОРА ЧАСТ

Калоян Гевара1, 2, Георги Ончев2

1Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” – София
2Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

Резюме. Меките неврологични белези (МНБ) са невропсихиатричен феномен, който е значително модулиран от кортико-церебело-таламо-кортикалния път, базалните ядра и някои структури в кората. При пациенти с шизофрения се наблюдават изменения в локалния гирификационен индекс и съотношението мозък/вентрикули, а подлежащата патология на тези маркери променя изявата на МНБ. От съществено значение е положителната връзка между негативната симптоматика и МНБ, като двете величини заедно имат предиктивна роля за хода на заболяването. Лечението с невролептици има невропротективен ефект и намалява стойностите на МНБ, особено при пациенти с първи психотичен епизод и рекурентна форма на заболяването. Екстрапирамидната симптоматика вследствие на терапията няма значима корелация с МНБ и е вероятно идиопатично обусловена. Екстрапирамидните симптоми също така са белег за по-тежка, дефицитна и резистентна на лечение форма на заболяването. МНБ засягат широк кръг от невропсихически домени освен тези за краткосрочна и семантична автобиографична памет. Съществуват различни инструменти за изследване на МНБ, като с най-добри психометрични показатели е „Неврологична скала за оценка на МНБ”. Характерността и променливостта на МНБ дават полезна информация за хода на заболяването, благодарение на което могат да са полезни в избора на терапевтичен подход при шизофрения.

Ключови думи: шизофрения, меки неврологични белези

Пълен текст тук