Българско списание за психиатрия, 2020; 5(3):10-18

ВЛИЯНИЕ НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 ВЪРХУ ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ: СРЕЗОВО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ПРИ 1020 БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

Цветелина Великова1, Христиана Бацелова2, Васил Женков3

1Клинична имунология, УБ „Лозенец“,
Медицински факултет – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София
2Катедра по епидемиология и медицина на бедствията, Медицински университет – Пловдив
3Клиника по психиатрия, Болничен център Alès – Севен, Франция

Резюме. По време на изпитания за човечеството, каквото е сегашната пандемия от COVID-19, психичното здраве на населението може да бъде засегнато. Целта на срезовото проучване беше да проучим някои от аспектите, свързани с психичното здраве и възприятията на български граждани по време на пандемията чрез пряка анонимна индивидуална анкета, проведена в онлайн пространството. Материал и методи. Анкетата съдържа 24 въпроса, като бяха събрани отговори на 1020 български граждани. Резултати. Преобладаващи бяха жените, във възрастовия диапазон 21-40 г. (71.4%), като 27.8% от участниците са медицински кадри. За чувство на тъга, безпомощност, отчаяние, безперспективност са споделили 12.9%, а 38.1% твърдят, че са станали по-раздразнителни. Въпреки това само 20.8% смятат, че имат нужда от професионална психо­ло­ги­чес­ка помощ за себе си и семействата си по време на пандемията. Почти половината от участ­ни­ци­те се чувстват „напрегнати“ от това, че стоят повече вкъщи. Около една трета от анкетираните свързват всяко неразположение с COVID-19, а 29.8% изпитват страх да не заразят себе си или близките си. Близо половината участници са притеснени от липсата на специфично лечение. Информационните канали следят 56.1% от участниците, а 40.3% от българите вярват, че вирусът е създаден изкуствено. Заключение. Нашите резултати, както и публикуваните данни за предходни епидемии и пандемии, показаха, че засегнатите популации реагират със засягане на психичното здраве и проявяват симптоми като страх, тревожност, безпокойство, недоверие и други. Насоките на официалните органи за запазване на психичното здраве и психосоциалната подкрепа в условията на кризисни ситуации, каквато е и пандемията, още веднъж подчертават нуждата от работа на всички нива за справяне със ситуацията, както и от вземане на специални мерки при най-уязвимите групи лица в засегнатите популации.

Ключови думи: COVID-19, психично здраве, пандемия, коронавирус

Пълен текст тук.