Българско списание за психиатрия, 2020; 5(3):19-24

ДА “ЗАМРАЗИШ” ВРЕМЕТО (ДЕТСКОПСИХИАТРИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ НА МОМИЧЕ С ИНТЕНЗИВНО СТЕРЕОТИПНО ДВИЖЕНИЕ)

 Анка Бистриан  , Димитър Терзиев, Надя Полнарева

Клиника по детска психиатрия „Св. Никола”, УМБАЛ „Александровска“ – София

Резюме. Описваме случай на 12-годишно момиче с разстройство със стереотипни движения и проблемно социално отнасяне, който илюстрира развитийния и многофакторен подход в разбирането на детските емоционални и поведенчески разстройства. Непълноценната ранна интеракция между непосредственото обкръжение и бебето/малкото дете в резултат на заболяване на бебето и темпераментови фактори в случая създават неблагоприятна констелация на личностово формиране. Най-видимата и на пръв поглед най-драстична проява – стереотипното движение – съвсем не е най-същественият симптом. Редица индивидуални емоционални и поведенчески характеристики дезадаптират детето и поставят в риск по-нататъшното му личностово развитие. Това определя и потребността от цялостен интервенционен подход, насочен едновременно и към детето, и към обкръжението му.

Ключови думи: разстройство със стереотипни движения, ранна депривация, личностово формиране

 

Пълен текст тук.