Българско списание за психиатрия

Том 1, брой 1, 2016 г.

Съдържание

РЕДАКЦИОННИ

Встъпителни слова    

За психиатричната стигма

ЛИЧНОСТИ

Н. Марков. Иво Андрич като психопатолог  

ОБЗОРИ

Н. Полнарева, Д. Терзиев, А. Аврамова. Диагностични проблеми на личностовите разстройства в детска възраст

К. Стойнов, Т. Дончев, Д. Дилков. Концептуални особености на стреса и патофизиологични аспекти на емоционалния стрес   

Н. Полнарева. Суицидно поведение при деца и юноши – разпространение, психопатология и интервенции      

К. Стойчев, К. Иванов, Хр. Кожухаров, Д. Хрусафов, М. Александрова, Д. Бъркашка. Антипсихотиците в терапията на шизофрения   

А. Ферчева. Концепцията за авто-стигмата, отнесена към психичната болест

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Т. Толев, В. Трънов, М. Николова, П. Грозева, Д. Терзиева, К. Дребова, †А. Терзиева, И. Топчева, В. Георгиева, Т. Бацева, Р. Семеен статус и клинични симптоми при новопостъпващи пациенти с шизофрения  

З. Арабаджиев, К. Харалампиев. Качество на живот при пациенти с шизофрения и биполярно афективно разстройство, с дебют преди 18 годишна възраст, и на техните близки в зависимост от демографските характеристики   

Т. Толев, А. Толев, В. Трънов, М. Николова, П. Грозева, Д. Терзиева, К. Дребова, †А. Терзиева, Т. Бацева, Р. Патричева. Симптоми и дефицит в декодиране на лицеизраз на тъга при пациенти с шизофрения  

Н. Марков. Терапевтично приложение на транскраниална магнитна стимулация в психиатричната практика – обзорни данни и собствен опит     

КРАТКИ СЪОБЩЕНИЯ

Н. Неделчев, Т. Телбизова, П. Маринов. Орторексията – натрапливост, кататимия или налудност? Описание на клиничен случай  

Вл. Николов. Маскираната депресия в кардиохирургичната практика