Българско списание за психиатрия, 2023; 8(2):3-11

НЕВРОКОГНИТИВНИ РАЗСТРОЙСТВА В МКБ-11

Георги Ончев, Ивайла Каменова, Десислава Игнатова

Катедра по психиатрия и медицинска психология,
Медицински университет – София

Резюме. Представят се диагностичните указания за основните категории в раздела за неврокогнитивни разстройства в МКБ-11 – делир, леко неврокогнитивно разстройство, амнестично разстройство и деменция, както и отликите от МКБ-10 и основанията за групирането. Подчертава се тясната връзка на тези разстройства с неврологичните и телесните болести. Запознаването с тази група в новата класификация е придружено от феноменологичен анализ, диферeнциална диагноза и обсъждане на възможни последици на диагностичните указания за клиничната практика.

Ключови думи: неврокогниция, делир, леко неврокогнитивно разстройство, амнестично разстройство, деменция, стареене, МКБ-11

Пълен текст тук.