Българско списание за психиатрия, 2023; 8(2):13-15

ЛИЧНОСТОВ ТИП И СТИЛОВЕ НА ОБЩУВАНЕ ПРИ БЪДЕЩИТЕ МЕДИЦИ

Вероника Иванова, Миглена Календжиева

Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – Варна

Резюме. Цел на настоящото съобщение е да се изследват личностовите типове и да се изведат водещите стилове на общуване сред бъдещите лекари, като се постави индиректно във фокуса на вниманието темата за личността и ролята на взаимоотношенията лекар–болен в лечебния процес. Изследвани са 114 студенти от трети курс на медицински университет. Резултатите са обсъдени с изследваните лица по време на семинарните им занятия. Използван е български вариант на въпросник, изграден върху теоретичния модел на Юнг, допълнен от Майерс–Бригс. Резултатите свидетелстват за преобладаващ сензорен, мисловен и оценяващ тип, което донякъде обяснява бариерите пред автентичното и емпатичното свързване с пациента, характерно за чувстващия и интуитивен тип.

Ключови думи: личностови типове, взаимодействие лекар–болен, терапевтична комуникация

Пълен текст тук.