Българско списание за психиатрия, 2023; 8(4):22-32

Адаптация на кратката скала за тъмната тетрада (психопатия, нарцисизъм, макиавелизъм и садизъм) в българска популация

Маргарита Бакрачева, Милен Замфиров
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме. В статията са представени резултатите от адаптиране на кратката скала за Тъмната тетрада (Paulhus et al., 2021), измерваща чертите нарцисизъм, психопатия, макиавелизъм и садизъм. Представените резултати очертават специфично припокриване и дискриминативност на тъмните личностни черти. Очертани са различия в изразеността по пол, възраст, образование и субективно възприемане на доходите и са изведени четири профила. Пълно припокриване има за чертата нарцисизъм (специален). С известна редукция са запазени факторите садизъм (жесток) и макиавелизъм (изкусен). Четвъртият профил е смесен с натрупване на айтеми от скалата психопатия-садизъм в профила, определен като необуздан-жесток (психопатия). Това потвърждава отчетените в провежданите изследвания данни за мястото на нарцисизма като „по-светла“ от тъмните черти, както и културната специфика при използване на скалата, включително в културите, определяни като W.E.I.R.D. (Western, Educated, Intellectual, Rich, Democratic). Очертани са възможностите за използване на скалата в бъдещи изследвания и в практически план с диагностична и прогностична цел при работата с младежи и възрастни.

 
Ключови думи: Тъмна тетрада, нарцисизъм, садизъм, психопатия, макиавелизъм

Пълен текст тук.