Българско списание за психиатрия, 2023; 8(3):3-12

РАЗСТРОЙСТВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНОТО РАЗВИТИЕ В МКБ-11

Георги Ончев, Ивайла Каменова, Десислава Игнатова

Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

Резюме. Представят се диагностичните указания за разстройствата на интелектуалното развитие – част от раздела за невроразвитийни разстройства в МКБ-11, както и основанията за групирането и отликите от МКБ-10. Изтъква се иновативната и клинично полезна роля на въведените поведенчески индикатори за интелектуално функциониране (представени в приложение) и за адаптивно поведение в различните фази на жизнения цикъл. Запознаването с тази патология в новата класификация е придружено от феноменологичен анализ и диферeнциална диагноза.

Ключови думи: невроразвитийни разстройства, разстройства на интелектуалното развитие, поведенчески индикатори, МКБ-11

Пълен текст тук.