Българско списание за психиатрия, 2022; 7(1):23-31

СЪПОСТАВКА МЕЖДУ АЛКОХОЛЕН ДЕЛИР И ПСИХОТИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ НА АЛКОХОЛ

Ивайла Каменова
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

Резюме. Разстройствата, свързани с употреба на алкохол, са с високо икономическо бреме, като са асоциирани не само със сериозни соматични последици, но могат да са причина за редица психиатрични усложнения под формата на психотични разстройства. Под действието на общ екзо¬генен етиологичен фактор – алкохола, могат да възникнат различни психотични разстройства, на¬подобяващи ендогенни заболявания – алкохолна халюциноза, алкохолен параноид. В контекста на абстинентен синдром проявите могат да са от спешни състояния, възникващи остро като алко¬холен делир, до такива с по-голяма продължителност и възможност за персистиране на клинич¬ната картина като хроничната алкохолна халюциноза. Познаването на тези състояния има важно значение не само в диференциалнодиагностичен план, но и за оценка на прогноза, риск и вид на провеждано лечение.


Ключови думи: алкохол, делир, халюциноза, психотични разстройства

 

Пълен текст тук.