Българско списание за психиатрия, 2022; 7(4):36-41

АКТУАЛНОСТ И ДЕСТРУКЦИЯ – ЗА НЯКОИ ВЪЗГЛЕДИ НА ВЕЙКО ТЕХКЕ

Румяна Крумова-Пешева

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Резюме. Според финландския психоаналитик Вейко Техке психиката на човек се формира посредством диференциацията и противопоставянето между външната действителност и вътрешната реалност. В теорията и практиката си Техке свързва по своеобразен и интересен начин схващанията за образния свят на възрастния, динамичните теории за ранното детство, ролята на ословестяването на по-късен стадий на развитие, формирането на идеите за либидинозната свързаност, интерпретациите на значението на любовта и омразата, на конструктивното и разрушителното и др. Еволюционната линия, която винаги е приоритет в неговите концепции, следва определени смислообразуващи и мотивиращи принципи и категоризации. Настоящият материал е опит да провеждаме рефлексия в съвременната психотерапия и да търсим обяснения на актуалните проблеми на личността в ситуацията на пандемия и война. Възгледите на Техке се явяват основа за разбиране и интерпретиране на трудностите в емпатията, на безпокойството и тревогата, на стремежа да се избегнат понякога непоносимите или трудно поносимите аспекти на ежедневието в психичния свят на пациента.

Ключови думи: психоанализа, деструкция, психоаналитична психотерапия

Пълен текст тук.