Българско списание за психиатрия, 2022; 7(3):15-20

Личностова патология в МКБ-11

Георги Ончев, Десислава Игнатова

Катедра по психиатрия и медицинска психология Медицински университет – София

Резюме

Представят се диагностични указания в раздела за личностови разстройства в МКБ-11, шестте области на дисфункционални личностови черти, отликите от МКБ-10 и основанията за промените. Независимо от предимно дидактичната цел на наложителното запознаване в детайли с тази основна група в новата класификация, клиничните описания са придружени от коментар и хипотези за възможни последици на новите диагностични указания за клиничната практика.

Ключови думи: личностово разстройство, личностови черти, МКБ-11

Пълен текст тук.