Българско списание за психиатрия, 2022; 7(1):32-37

ВЛИЯНИЕ НА ХРАНЕНЕТО ВЪРХУ ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ

Росица Чамова, Явор Ченков
Катедра „Хигиена и епидемиология“ , МУ – Варна

Резюме. Храната е един от най-значимите фактори на околната среда, въздействащ върху човека. Безспорна е ролята на здравословното хранене за доброто соматично здраве. През последните години се натрупват все повече научни доказателства за влиянието на храната върху психичното здраве. Целта на настоящия обзор е да представи резултатите от някои проучвания за връзката между психичното здраве и храненето. Метод: Проучени са научни публикации от електронните бази данни на Mendeley, Scopus, Science Direct. Заключение: Храната и моделът на хранене са от решаващо значение за формиране на психичния здравен статус. Здравословното хранене вли¬яе благоприятно върху мозъчните функции, като подобрява паметта и познанието и намалява риска от депресия. Спазването на добре балансиран хранителен режим би могло да допринесе за подобряване не само на физическото, но и на менталното здраве, което е решаващ фактор за по-доброто качество на живот. Необходими са повече проучвания за влиянието на храненето и на храната за психичното благополучие.
Ключови думи: психично здраве, депресия, деменция, хранителни вещества, хранене, модел на хранене

Пълен текст тук.