Българско списание за психиатрия, 2021; 6(1):40-50

EВОЛЮЦИЯ НА ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА: ФИЛОГЕНЕЗА И ОНТОГЕНЕЗА. ЙЕРАРХИЧЕН МОДЕЛ НА ЧОВЕШКИЯ МОЗЪК

Асен Бешков1, Валентин Акабалиев1, Пламен Въргов2, Катерина Акабалиева3, Васил Котетаров4

1Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – Пловдив
2Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Пловдив
3Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София
4Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив

Резюме. Представени са основни аспекти на еволюционната психиатрия – еволюционната парадигма, приложена към психиатрията, включително еволюционни обяснения за произхода на психиатричните състояния и разстройства. В началото започваме с кратко въведение, споменаващо основни недостатъци на приложението на класическия биомедицински подход в психиатрията. След това представяме основни еволюционни аспекти на човешката природа и развитието ù: филогенеза, йерархичната структура на човешкия мозък и онтогенеза. Завършваме с някои от значимите еволюционни обяснения за произхода на психиатричните разстройства.

Ключови думи: еволюционна психиатрия, човешка природа, филогенеза, еволюирали психологични механизми, архетипна предразположеност, онтогенеза, триединен мозък

 

Пълен текст тук.