Българско списание за психиатрия, 2020; 5(1):30-33

ПРОЛАПС НА МИТРАЛНАТА КЛАПА И ПАНИЧЕСКO РАЗСТРОЙСТВO

Христо Кожухаров, Живко Апостолов

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Резюме. Въпреки че възможната връзка между паническо разстройство и пролапс на митралната клапа е привлякла значителен изследователски интерес, отчетеното разпространение на пролапса на митрална клапа сред пациенти с паническо разстройство варира в широки граници и не е напълнo изяснено. Клиничните и епидемиологичните проучвания дават противоречиви данни за възможна асоциация или определена причинно-следствена връзка между тези две заболявания. Голямата вариабилност в резултатите може да се обясни с различни фактори. Въпреки че към момента няма убедително подкрепена причинно-следствена хипотеза, съществуват няколко възможни причини за хипотетичната връзка между двете състояния. Получените досега данни не са достатъчни за установяване или изключване на връзка между двете състояния.

Ключови думи: паническо разстройство, пролапс на митралната клапа

Пълен текст тук.