Българско списание за психиатрия, 2019; 4(4):56-60

ОТНОСНО ДЕФИНИЦИЯТА ЗА РЕАЛНОСТ В ПСИХОПАТОЛОГИЯТА

Георги Попов

Медицински университет – Варна

Резюме. Думата “реалност” широко се използва в психопатологията в различни контексти и значения, поради което нейната употреба като термин изисква уточняване и рамкиране, каквото не се открива в МКБ и DSM наръчниците. В настоящата статия реалността е представена като многопластова и се разглеждат различните типове реалност, които се изучават от различните видове психопатологии – обективна и дескриптивна (в смисъла на Ясперс), феноменологична (Хусерл), херменевтична, културална и т.н. Клиничната проблематика се анализира от позициите на феноменологията и се илюстрира с шизофренните преживявания на реалността. Доколкото тези преживявания са функция на базисни когнитивни нарушения, се хвърля мост между феноменология и неврокогниция.

Ключови думи: реалност, типове, психопатология, феноменология, шизофрения

 

Пълен текст тук.