Българско списание за психиатрия, 2019; 4(4):34-39

СЪДЕБНА ПСИХИАТРИЯ – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ. ПЪРВА ЧАСТ: ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Петър Маринов1, Владимир Велинов, Анка Петрова1, Силвия Раловска1, Мариана Шипковенска

1ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД

Резюме. Историята на съдебната психиатрия датира от хилядолетия и търпи бурно развитие в последния век. Днес тя има собствен инструментариум и подход и заема важно интердисциплинарно място в обществената система. Все повече развити страни утвърждават съдебната психиатрия като самостоятелна специалност. У нас тази нова специалност среща определени трудности и проблеми, които възпрепятстват нейното оцеляване.

Ключови думи: съдебна психиатрия, специалност, оцеляване

 

Пълен текст тук.