Българско списание за психиатрия, 2019; 4(3):13-25

ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПСИХОЛОГИЧНИ ПРОФИЛИ НА ЛИЦА С ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА

Наташа Ангелова1, Детелина Стаменова2

1Катедра „Психология“, Югозападен университет „Неофит Рилски”
2Магистър по психология, психотерапевт

Резюме. Според проучените теоретични източници и научни изследвания в областта на хранителните разстройства се наблюдава по-висока степен на депресивност и шизоидност при лицата, които страдат от хранителни разстройства. Основната цел на настоящото психологично изследване бе да се установи наличието на повишени нива на личностните характеристики депресия, психастения и шизоидия при изследвани лица с хранителни разстройства. Изследването бе проведено от месец януари 2017 до месец април 2019 г. Взеха участие 115 души, разпределени във възрастов план 12-57 год. (M = 27 SD = 8.9), от тях 5% мъже и 95% жени. В изследването са включени само лица с хранителни разстройства, които са заявили нужда от психотерапия във връзка с констатирано хранително разстройство от медицинско лице. Събраните данни също така дават възможност да се провери наличието на специфични кодове по Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), които се отличават с висока честота на проява при изследваните лица с хранителни разстройства.

Ключови думи: хранителни разстройства, личностни характеристики, MMPI

 

Пълен текст тук.