Българско списание за психиатрия, 2019; 4(2):29-35

ВАЖНИ ОБЛАСТИ ПРИ ЕКСПЕРТНОТО ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА ЛИЦА, СУСПЕКТНИ ЗА ДЕМЕНЦИЯ – ЧАСТ I

Георги Кирилов, Владимир Велинов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме. Нарастващото значение на психопатологията на късната възраст и спецификата на правните проблеми мотивират написването на този материал. Представени са диагностичните критерии за деменция и за леко когнитивно нарушение. Направен е коментар на съществените диагностични различия и поведенчески особености между дегенеративните процеси и съдово-мозъчната патология. Подчертани са особеностите на диагностиката и различията между клинико-психологичното изследване и експертното изследване. Очертани са основните правни области, в които би се наложило да се дават експертни заключения, свързани с предементни или дементни състояния. В обобщение са синтезирани съществените елементи от текста.

Ключови думи: късна възраст, деменция, леко когнитивно нарушение, психопатология, диагноза, правни проблеми – отговорност и компетенции

 

Пълен текст тук.