Българско списание за психиатрия, 2019; 4(2):20-28

СПЕЦИФИЧНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ПСИХОТРОПНИТЕ МЕДИКАМЕНТИ С АНТИКОАГУЛАНТИ И АНТИАРИТМИЦИ В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА

Кристина Седмакова

ЦПЗ „Проф. Никола Шипковенски” – София

Резюме. Сред психиатричните и кардиологичните заболявания се нареждат такива с изключително висока заболяемост и болестност, като често се наблюдава коморбидност между заболяванията от тези групи. По тази причина психотропните и сърдечно-съдовите медикаменти се използват широко в клиничната практика, като все по-често се налага съвместното им приложение. Това създава необходимост от познаване на лекарствените взаимодействия между тези медикаменти за предотвратяване възникването на клинично значими, включително животозастрашаващи, странични ефекти, както и с оглед избягване взаимното намаляване на ефективността на медикаментите. От сърдечно-съдовите медикаменти, антикоагулантите и антиаритмиците изискват особено внимание поради честите и опасни взаимодействия, в които влизат. Лекарствените взаимодействия между психотропните медикаменти, антикоагулантите и антиаритмиците се осъществяват по различни механизми, като най-застъпеният е посредством цитохром P монооксигеназната ензимна система. Поради разнообразието и честотата на взаимодействията е необходимо изострено клинично внимание при едновременното им приложение.

Ключови думи: лекарствени взаимодействия, психотропни медикаменти, антикоагуланти, антиаритмици

 

Пълен текст тук.