Българско списание за психиатрия

Том 4, брой 1, 2019 г.

Съдържание

РЕДАКЦИОННА

Т. Толев. Относно правилата 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Д. Стоянов , Ц. Гълъбова. Правила за добра медицинска практика на лекарите по специалност психиатрия (проект) 

Ц. Гълъбова, Д. Стоянов. Медицински стандарт по психиатрия (проект)

Ц. Гълъбова, Д. Стоянов. Общо ръководство за управление на психиатричния риск (проект)

Д. Стоянов, Г. Джупанов, С. Хараланов. Терапевтично ръководство за лечение на психози 

П. Терзииванова, С. Хараланов. Терапевтично ръководство за лечение на депресивен епизод и рекурентно депресивно разстройство            

Д. Стоянов. Терапевтично ръководство за лечение на тревожни разстройства 

К. Стойчев. Терапевтично ръководство за оценка и медикаментозно лечение на психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на алкохол (вредна употреба и зависимост)                         

А. Джисова. Алгоритъм на поведение при суициден пациент в спешното отделение 

IN MEMORIAM

Проф. д-р Лъчезар Георгиев Хранов