Българско списание за психиатрия

Том 3, брой 3, 2018 г.

Съдържание

РЕДАКЦИОННА

Т. Толев. Еволюция и поведение   

ЛИЧНОСТИ

Н. Марков. Агата Кристи: „Смъртта създава предубедено мнение в полза на умрелите”  

ОБЗОРИ

Д. Комсийска, Й. Петков. Депресия, оксидативен стрес и антиоксиданти

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

К. Георгиева, Д. Стоянов. Сравнително изследване на професионалното изпепеляване в рискови професионални групи: акцент върху диспозиции на личността и психологическия климат           

В. Велинов, Г. Кирилов. Някои деликатни страни на съдебната експертиза на психичното състояние при повлияване от алкохол

И. Нацов. Транслационна наука, персонализирана медицина, релационна парадигма и връзката им с психосоматичната идея и практика  

Ж. Апостолов. Шизофренията – еволюционна перспектива

Т. Толев. Роля на психиатричните болници понастоящем у нас

КРАТКИ СЪОБЩЕНИЯ

М. Арнаудова. Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани. Реалност и предизвикателства

А. Ройдева. Гневът в контекста на рехабилитационния процес на пълнолетни сляпоглухи    

Р. Крумова-Пешева, Х. Пешев. Гневът като отговор на заплаха в практиката на донорство и трансплантация на органи       

КНИГИ

„Психопатология на комплексността” на проф. Георги Попов        

„Еволюционна психиатрия. По-различен поглед към шизофренията и психопатологията” на д-р Живко Апостолов