Българско списание за психиатрия

Том 3, брой 2, 2018 г.

Съдържание

РЕДАКЦИОННА

Т. Толев. Експектации и психопатология   

ЛИЧНОСТИ

Н. Марков. Никола Шипковенски                                       

ОБЗОРИ

Р. Мандова. Терапевтично поведение при смесени афективни състояния

П. Петров. Хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието – от детството към зряла възраст                                     

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Д. Игнатова, Г. Ончев. Разходи и ефективност при лечение на шизофрения и афективни разстройства – описание на методиката на изследването  

Д. Игнатова, Г. Ончев. Използвани здравни и нездравни ресурси при шизофрения преди и след стационарно психиатрично лечение

П. Димков. Депресивно-песимистичен реализъм: Ролята на афективността в динамиката на рационалното мислене при депресията   

Р. Мандова. Идентификация на смесените афективни състояния 

П. Петров. Десет годишно проспективно проследяване на деца с хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието във Варна област

Т. Толев, Вл. Трънов, М. Николова, П. Грозева, Д. Терзиева, К. Дребова, †А. Терзиева, Т. Бацева, Р. Патричева, Т. Пракова, К. Джеджева, И. Топчева, В. Георгиева, А. Толев, Н. Пировски, Р. Гъдев.Персекуторни налудности и социална компетентност при новопостъпващи пациенти с параноидна шизофрения  

VARIA

Д. Стоянов. Програмна декларация

48-ми Европейски конгрес по когнитивна терапия, София, 5-8 септември 2018 (обява)