Българско списание за психиатрия

Том 2, брой 1, 2017 г.

Съдържание

РЕДАКЦИОННА

Т. Толев. Антей и психиатрията   

ЛИЧНОСТИ

В. Калинов. Виктор Кандински (1849 – 1889): към генезиса и противоречията на понятието псевдохалюцинация

ОБЗОРИ

Т. Толев. Перцепция на лицева конфигурация и експресия на емоции при шизофрения спрямо здрави лица – обзор

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

С. Хараланов. Видове негативни и псевдонегативни симптоми при шизофрения: невробиологични и психологични механизми

А. Масурски. Самотност и суицидалност сред лица с психози и лица със зависимости

К. Куков, Д. Пискулийска, Хр. Кожухаров, Р. Димитрова, Д. Хрусафов. Неврокогнитивни нарушения при зависими на поддържащо лечение с метадон

Т. Толев, Вл. Трънов, М. Николова, П. Грозева, Д. Терзиева, К. Дребова, †А. Терзиева, И. Топчева, В. Георгиева, Т. Бацева, Р. Патричева. Агресивност при новопостъпили пациенти. I. Разлики между мъже и жени с шизофрения

Т. Толев, Вл. Трънов, М. Николова, П. Грозева, Д. Терзиева, К. Дребова, †А. Терзиева, И. Топчева, В. Георгиева, Т. Бацева, Р. Патричева. Агресивност при шизофрения. II. Роля на давност на болестта и клинични фактори  

КРАТКИ СЪОБЩЕНИЯ

И. Нацов. Консултативна психиатрия и непряката й дискриминация по признак „професия”                 

И. Нацов, Г. Дудушки, С. Великова. Невропсихиатричен лиезон: серотонинов синдром и неговите феноменологични конотации