Българско списание за психиатрия

Том 1, брой 4, 2016 г.

Съдържание

РЕДАКЦИОННА

Т. Толев. Съдници или съюзници

ЛИЧНОСТИ

Н. Марков. Франц Ксавиер Месершмит – от трагичното до възвишеното  

ОБЗОРИ

Л. Хранов. Арипипразол при шизофрения – обзор

Л. Хранов. Арипипразол при биполярно афективно разстройство – обзор

Д. Колев, К. Генов, Д. Дилков, С. Каракостова. Обонятелни нарушения при пациенти с депресивно разстройство – обзор 

И. Митрев, В. Митрева. Терминология на суицидното поведение. Суициден риск при свързаните със суицид поведения

П. Андреева-Гатева, Ц. Гатев. Употреба на марихуана и шофиране 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Г. Попов. Относно границите на психиатрията като теория и практика

А. Каканакова. Надеждност и валидност на Въпросник Ниво 1 / DSM 5 ревизия за оценка на извънкритериалните симптоми на психични заболявания сред пациенти с биполярно афективно разстройство и шизофрения

Д. Комсийска, Й. Петков, П. Маринов. Рискови фактори за слединсултна депресия

Д. Комсийска, Й. Петков, П. Маринов. Клинични особености на слединсултната депресия

КРАТКИ СЪОБЩЕНИЯ

И. Нацов. Консултиране на пациенти в МБАЛ и спешните звена към тях от специалист-псиихатър. Основни компоненти на дейността и функциите на консултативната и лиезон психиатрия  

И. Нацов, С. Великова. Ролята на психиатричната сестра в консултативната и лиезон психиатрия