Българско списание за психиатрия

Том 1, брой 3, 2016 г.

Съдържание

РЕДАКЦИОННА

Върхът на пирамидата

ЛИЧНОСТИ

Н. Марков, С. Марков. „Бъдещето, за което работя, е мое” – Никола Тесла

Ив. Сталева. Границата на душевния катаклизъм

ОБЗОРИ

С. Георгиев. Поведение на боледуване и депресия – обзор   

С. Раловска, П. Маринов, А. Петрова, А. Джорджанова, К. Куков, С. Върбанов. Депресия в ендокринологията

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Г. Ончев. Хипердиагноза в съвременната психиатрия

С. Върбанов, П. Маринов. Оценка на суицидния риск в първичната здравна помощ 

Т. Толев. Дефицит в декодиране на лицевата експресия и сезон на раждане при шизофрения

К. Куков, А. Джорджанова, П. Маринов. Съдебнопсихологична оценка на физиологичния афект 

Хр. Кожухаров, С. Милчева, С. Трендафилов, Д. Хрусафов. Ефективност на налтрексон при зависими пациенти. Собствен опит при работа в наркологично отделение  

П. Маринов, С. Върбанов, С. Раловска, А. Петрова, К. Куков, А. Джорджнова. Скрининг на депресивни и тревожни разстройства в общата практика

Т. Толев, Вл. Трънов, М. Николова, П. Грозева, Д. Терзиева, М. Пашова, К. Дребова, †А. Терзиева, И. Топчева, В. Георгиева, Т. Бацева, Р. Патричева. Има ли женският пол протективен ефект при хоспитализиране за шизофрения?

КРАТКИ СЪОБЩЕНИЯ

И. Нацов. Обучение по консултативна и лиезон псиихатрия и психосоматична медицина – предложение