Българско списание за психиатрия

Том 1, брой 2, 2016 г.

Съдържание

РЕДАКЦИОННА

За социалните роли         

ЛИЧНОСТИ

Н. Марков. За Виктор Франкъл или Човекът в търсене на смисъл 

ОБЗОРИ

Г. Панов, Хр. Кожухаров. Фибромиалгия и психични разстройства   

И. Нацов. Сър Обри Люис и отелесяването на тотема или от хистерия до синдром на телесен дистрес

С. Попов. Боди имидж при шизофрения  

Т. Толев. Дефицит в декодиране на лицева експресия при шизофрения ІІ. Корелация с когниция и социални дисфункции: обзор       

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Й. Ганев, К. Стойнов, Р. Йорданова, М. Стоянова, Т. Дончев. Фактори на стреса като предиктори на синдрома на професионалното изпепеляване в болничен персонал на ВМА – София  

Т. Толев, К. Казановска, Вл. Трънов, М. Николова, П. Грозева, Д. Терзиева, К. Дребова, †А. Терзиева, И. Топчева, В. Георгиева, Т. Бацева, Р. Патричева. Чувство на хумор и тежест на клинични симптоми при шизофрения  

Р. Масалджиева, С. Георгиев, А. Бешков, Л. Хаджийска, А. Бюлбюлев, Г. Кехайова. Негативна афективност и наркотична зависимост           

Т. Толев, Вл. Трънов, П. Грозева, М. Николова, Д. Терзиева, †А. Терзиева, К. Дребова, Т. Бацева, Р. Патричева, Т. Пракова, К. Джеджева, Н. Пировски, В. Ченгелийска, Р. Гъдев. Дефицит в декодиране на лицева емоционална експресия и анхедония при шизофрения  

В. Вутова, С. Кръстев, В. Миланова. Съвременен подход за диагностика на психозите и тяхната коморбидност   

КРАТКИ СЪОБЩЕНИЯ

И. Нацов. Синдром на телесен дистрес в консултативната и лиезон психиатрия   

Вл. Николов. Принципи на медитативния вариант на авторегулация