Българско списание за психиатрия, 2024; 9(2):9-14

Резултати от четири когнитивни теста – силен разграничител между пациенти с шизофрения и психично здрави контроли

Катерина Акабалиева
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

Резюме. Цел: Целта на проучването е да се сравнят резултатите от 4 когнитивни теста при шизофренни пациенти и контроли и да се анализират като възможни разграничители на шизофрения и психически здрави лица. Материал и методи: Извадката се състои от 76 пациенти с шизофрения и 72 здрави контроли, които бяха оценени с 4 когнитивни теста – Trail making test A and B, Digit symbol test, Verbal fluency test. При анализа на резултатите бяха използвани дескриптивна статистика, двустранен T-Стюдънт тест, мултивариантен анализ на вариация (MANOVA) без и със контролиране на факторите образование и възраст на проучваното лице. Резултати: Пациентите с шизофрения показват значително по-слаби резултати на когнитивните тестове (Trail making test A and B, Digit symbol test, Verbal fluency test) спрямо здрави контроли. Изводи: TMT-B и DST са чувствителен и бърз метод, който може да бъде използван за скрининг и оценка на неврокогнитивни дефицити при шизофрения.
Ключови думи: шизофрения, измерване на когнитивни функции

Пълен текст тук.