Българско списание за психиатрия, 2024; 9(2):32-37

Психиатричната и психологична експертна оценка в съдебната процедура за запрещение

Владимир Велинов
Експерт по съдебна психиатрия

Резюме. Сегашната законова уредба у нас относно запрещението е представена в критична светлина. Проследени са историческите клинични изисквания към психиатричната преценка на пациентите, които са обекти в запретяваща съдебна процедура. Представени са модерните тенденции в обслужването на пациентите с психични увреждания и преминаването от заместващо към подпомагано решение. Подчертан е принципът на висока професионална компетентност и етична отговорност на експертите психиатри и психолози. 

Ключови думи: запрещение, човешки права, съдебнопсихиатрично освидетелстване

Пълен текст тук.