Българско списание за психиатрия, 2024; 9(2):3-8

Страх, тревожност и нервност при деца с аутизъм

 Вероника Иванова

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна

Резюме. В настоящата статия се прави опит да се изведат основните параметри и специфики на страха, нервността и тревожността при децата от аутистичния спектър и взаимовръзките с останалите специфики на състоянието. Проведено е изследване с методиката CARS 2 и списък за наблюдение на поведението на тревожност при деца с аутизъм. Извадката е от 60 деца на възраст от 2 до 16 години, диагностицирани с аутизъм в Детско-юношеската психиатрична клиника в УМБАЛ „Света Марина”, Варна. Надеждността е оценена с коефициент на Кронбах (.87). Вътрешната надеждност за всяка от 15-те скали варира между .45 и .84 със стандартно отклонение .62. Корелационният анализ показва статистически значими взаимовръзки между страха и нервността с общата тежест на състоянието (.83), както и със способностите за адаптация (.42) и невербална комуникация (.44). Установи се, че децата със средна и висока тревожност показват повече от две от посочените в списъка поведения на тревожност. Проведената анкета сред родителите изведе като основен фактор за успокоение присъствието на човек, с когото да се чувстват в безопасност.

Ключови думи: страх, тревожност, аутизъм

Пълен текст тук.