Българско списание за психиатрия, 2024; 9(1):7-12

Въздействието на канабис върху психопатологията и когницията при марокански пациенти с шизофрения

Hajar Rachid 1,2, Zineb Saif3, Salma Raoul1,2, Zineb Serhier1, Mohamed Agoub1,2

1 Faculty of Medicine and Pharmacy, Hassan II University, Casablanca, Morocco

2 University Psychiatric Center, Ibn Rochd, Casablanca, Morocco

3 Legal medicine service University Hospital Center, Ibn Rochd, Casablanca, Morocco

Резюме. Основания: Влиянието на употребата на канабис върху невропсихичното функциониране и психопатологията при пациенти с шизофрения не е ясно. Цел: Целта ни беше да проучим връзката между канабис, когниция и психопатология в извадка от марокански пациенти с шизофрения. Материал и методи: Общо 140 пациенти с шизофрения са идентифицирани с помощта на Структурираното клинично интервю по Диагностичния и статистически наръчник на психичните разстройства (5-о издание) и Скалата за позитивен и негативен синдром (PANSS). Когнитивните функции бяха оценени с помощта на невропсихологичната батерия Cogstate, която оценява седем области. Резултати: Употребата на канабис при пациенти с шизофрения се свързва с подобрена психомоторна и екзекутивна функция, както и с по-лошо функциониране на визуалната памет, емоционалното разпознаване и вербалната памет. Групата, употребяваща канабис, е имала по малко негативни симптоми. Заключение: Резултатите показват, че употребата на канабис може да има различни ефекти върху неврокогнитивното функциониране и психопатологията при пациенти с шизофрения. 

Ключови думи: психопатология, шизофрения, когнитивни функции, канабис, невропсихологично
изследване

Пълен текст тук.