Българско списание за психиатрия, 2024; 9(1):46-51

Сeротонинов дефицит и лактазна недостатъчност – клиничен случай

Татяна Телбизова1, Елена Панайотова2 

1Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – Варна

2Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински университет – Варна

 Резюме. Прекомерни диетични ограничения на храните, богати на триптофан, или нарушената му резорбция могат да доведат до серотонинов дефицит, свързан с патогенезата на редица психични разстройства и на някои стомашно-чревни заболявания. Представя се клиничен случай на жена на 35 години, фамилно необременена с психически заболявания, с дете с установена лактозна малабсорбция. Първоначалните психични симптоми дебютират преди 10 години с парциален анорексичен синдром, усложнен с поява на обсесии, панически атаки и депресивна симптоматика. Спирането на провежданото 10-годишно лечение със сертралин довежда до оплаквания от долния гастроитенстинален тракт и възвръщане на психопатологичните прояви. Извършеният генетичен анализ показва наличие на генотип 13910 C/C за първична лактазна недостатъчност. При фруктозна и лактозна малабсорбция неусвоените въглехидрати образуват с триптофана нерезорбируеми комплекси и се възпрепятства неговото усвояване. Прилагането на комплексни терапевтични стратегии с безлактозна диета, антидепресивна терапия със сертралин 50 mg дн. и добавяне на Л-триптофан 220 mg дн. възстановява соматичното и психичното състояние на пациентката. Случаят е доказателство за ролята на серотонина за оста черва-мозък и за нуждата от интердисциплинарен подход при коморбидни пациенти.

Ключови думи: триптофан, серотонинов дефицит, лактазна недостатъчност, фруктозна
малабсорбция, психопатологични прояви

Пълен текст тук.