Българско списание за психиатрия, 2024; 9(1):20-26

Невербална интелигентност и негативни резултати от шофирането при зависими

Росица Рачева, Зорница Тоткова, Борян Андреев
Департамент „Психология“, Институт за изследване на населението и човека, Българска академия на науките

Резюме. Шофирането под влияние на алкохол и наркотици е сред основните причини за пътнотранспортни произшествия (ПТП) със загинали и ранени. Настоящото изследване проучва връзката между един от ключовите когнитивни компоненти, свързани с поведението на пътя – невербалната интелигентност – и резултатите, свързани с шофирането при зависими. Извадката се състои от 270 участници, разделени поравно в две групи. Експерименталната група включва пациенти със зависимости към психоактивни вещества (алкохол и наркотици). Контролната група се състои от хора от общата популация, балансирани по пол и възраст с лицата от експерименталната група. За целите на изследване на невербалната интелигентност е използвана модификация на методиката Домино тест. Негативните резултати от шофирането (измерени чрез регистрирани нарушения, участие в пътни инциденти и отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство – МПС) са отчетени от изследваните лица. Резултатите показват, че зависимите имат значимо по-ниски нива на невербална интелигентност в сравнение с изследваните лица от контролната група. Данните също сочат, че зависимите имат значимо повече участия в тежки ПТП и значимо повече отнети свидетелства за управление на МПС в сравнение с лицата от контролната група. В допълнение според получените резултати почти половината от зависимите, които имат участие в тежко ПТП и/или отнето свидетелство за управление на МПС, са с ниски нива на невербалната интелигентност. Въпреки обещаващите резултати са необходими бъдещи изследвания, които да проучат по-детайлно връзките между невербалната интелигентност и негативните резултати от шофирането при зависими. Такива данни могат да бъдат полезни както за лечението и рехабилитацията на зависими, така и за разработване на стратегии за намаляване на инцидентите на пътя. 

Ключови думи: невербална интелигентност, зависимости към алкохол и наркотици, програми за рехабилитация, резултати от шофиране

Пълен текст тук.