Българско списание за психиатрия, 2024; 9(1):13-19

Oбразование на родителите и когнитивно представяне при пациенти с шизофрения

Катерина Акабалиева
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

Резюме. Цел: Целта на изследването е да се проучи връзката между резултатите от 4 когнитивни теста и годините на образование на родителите и да се анализира тяхното въздействие върху когнитивните резултати при пациенти с шизофрения. Материал и методи: 76 хоспитализирани пациенти с шизофрения (44 мъже, 32 жени) бяха оценени с 4 когнитивни теста – Trail making test A and B, Digit symbol test и Verbal fluency test. Резултатите бяха анализирани с дескриптивна статистика, корелационен анализ на Pearson и метод на частична корелация за контролиране на влиянието на един фактор върху корелацията между две променливи. Резултати: Повече години образование на родителите имат по-силно положително влияние върху когнитивните резултати на пациентите с шизофрения. Както за майките, така и за бащите тази положителна корелация достига статистическа значимост за два когнитивни теста – TMT-B (p < .006 и p < .016 съответно), VFT (p < .028 и p < .022 съответно), а за DST достига статистическа значимост за майките (p < .034) и е на границата на статистическата значимост за бащите (p < .070). Само TMT-A не показва статистически значими корелации. Този общ модел на тенденция на родителското образование като фактор, свързан с когнитивното представяне на потомството, се запазва дори след контролиране на възрастта и годините на образование на изследваното лице. Заключение: Повече години обучение на родителите са свързани с по-високи когнитивни резултати при пациенти с шизофрения.


Ключови думи: шизофрения, когнитивна оценка, родителско образование

Пълен текст тук.