Българско списание за психиатрия, 2023; 8(2):16-22

ПСИХОСОЦИАЛЕН ДИСТРЕС ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОНКОЛОГИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ЛЕЧЕНИЕ

Наташа Ангелова1,  Весислава Божанова2

1Югозападен университет „Неофит Рилски” –  Благоевград
2ЕТ „Втори шанс” –  Горна Оряховица

Резюме. Статията представя изследване на психосоциалния дистрес и депресия при онкологични пациенти. В изследването участват 118 лица, от които 79 (66,9%) са жени и 39 (33,1%) са мъже с критерий за включване: диагностицирано онкологично заболяване в начален етап на лечение. Изследваните са разделени в две възрастови групи –  до 65 години (N = 63; 53,4%) и над 65 години (N = 55; 46,6%). Целта е да се установи същността на емоционалните промени и преживявания на пациентите в начална фаза на заболяването, както и проблемните сфери, с които те са свързани. Всичко това ще допринесе за по-доброто разбиране на хората с карциномна диагноза и предоставянето на по-адекватни и ефективни психосоциални услуги. Резултатите от проучването показват, че пациентите, диагностицирани с онкологично заболяване, интензивно преживяват практически, семейни трудности и емоционални проблеми; за възрастните хора (над 65 години) емоционалните проблеми са по-малко значими, отколкото за хората до 65-годишна възраст; жените значимо по-често споделят за наличие на емоционални проблеми в сравнение с мъжете. Водещият емоционален проблем и при мъжете, и при жените е тревожността, следвана от страха.

Ключови думи: психоонкология, дистрес, депресия, тревожност

Пълен текст тук.