Българско списание за психиатрия, 2024; 8(4):33-41

Нова насока за измерване на латерализацията при шизофрения

Катерина Акабалиева
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

Резюме. Цел: Да се изследва надеждността на комбинираната скала за доминиране на краката и очите при пациенти с шизофрения, за да се предостави полезен инструмент за оценка на латерализцията. Материал и метод: 98 пациенти с шизофрения бяха оценени с комбинираната скала за крачно и очно доминиране, състояща се от две подскали: подскалата за доминиране на крака, включваща модифицираната скала на Chapman & Chapman за крачно доминиране и нова комплексна скала с четири по-сложни задачи за крачно доминиране; Скалата за доминиране на очите включва три задачи. Използвани са статистика за надеждност, непараметричен Mann-Whitney тест, Spearman’s rank корелационен коефициент. Резултати: Бяха открити значителни разлики в приноса на отделните айтъми към комбинираната скала. Средните стойности на някои айтъми са 4,44 пъти по-големи от тези на други, което предполага по-голям феногенетичен компонент и следователно по-голям принос на тези айтъми към средната стойност на общата скала. Средната стойност на корелация между айтъмите е положителна, което показва добра вътрешна консистенция на скалата. Изводи: Тъй като ръчното доминиране се влияе от културата, комбинираната скала предоставя адекватен инструмент за обективна оценка на латерализацията, до голяма степен незасегната от културното влияние. Това би осигурило сравнимост на лявото доминиране като индиректен белег за абнормна латерализация в проучвания на невроразвитийни разстройства с предполагаема абнормна мозъчна асиметрия в различните култури. 

Ключови думи: шизофрения, дисморфогенеза, измерване на латерализация, Комбинирана скала за доминиране на крака и очи

Пълен текст тук.