Българско списание за психиатрия, 2023; 8(3):47-54

ПСИХИЧНИТЕ ГОДНОСТИ НА СВИДЕТЕЛИТЕ В ПРАВНАТА ПРОЦЕДУРА I ЧАСТ

Владимир Велинов1, Георги Кирилов2

1Пенсионер, вещо лице при Софийски градски съд, Медицински университет – София

2Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Резюме. Експертизата на психичното състояние на свидетели и техните процесуални годности изисква подробна и изчерпателна оценка, поради което комплексната психиатрично-психологична експертиза e по-подходяща, отколкото само психиатричната. Възможностите за възприемане, осмисляне и възпроизвеждане на наблюдаваните събития са априорна годност на всеки индивид, но при лицата с някакви психични разстройства тези годности могат да бъдат нарушени. Предлага се въвеждане на нов елемент при преценката на свидетелската годност – осмисляне на възприетото. Специално за целите на правните процедури се предлага дихотомно разграничаване на психичните отклонения като количествено неадаптивни и качествено неадекватни. Диагнозата на психично разстройство от каквото и да е естество е само предпоставка да се търси компетентна преценка на състоянието. Синдромът е основната клинична патология, която по-добре определя моментната годност на индивида да бъде свидетел, отколкото диагнозата.

Ключови думи: свидетелска годност, психиатрична диагноза, водещ синдром

Пълен текст тук.