Българско списание за психиатрия, 2023; 8(3):13-19

НАГЛАСИ НА МЕДИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ КЪМ СУИЦИДНИТЕ ОПИТИ: ПРОУЧВАНЕ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „БЕНАЗИР БХУТО”, ЛАРКАНА

Фахад Джибран Сиял1, Караро Шах1, Анила Ата ур Рахман1, Али Акбар Пирзадо1, Мир Хасан Кхосо2, Захид Али Шаик1, Атхар Али Бхуто1, Халид Хусейн1, Хафса Халид1

1Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto Medical University Larkana, Pakistan

2Liaquat University of Medical & Health Sciences, Pakistan

Резюме. Основания: Самоубийството се определя като акт на саморазрушение, извършен от индивид, който е напълно наясно със смъртоносния край. Самоубийствата имат сериозни културни и социоикономически ефекти. Цел: Да се проучи връзката между осведомеността за самоубийствата и отношението към суицидните опити при университетски медици и служители. Методи: Беше проведено срезово проучване със 150 участници – преподаватели, администратори, помощен персонал, студенти и специализанти. Въпросникът беше разделен на две части, включващи секции за демографски данни, тревожност, депресия и стигма. За търсене на връзката между независимите променливи и тревожността и депресията бе използван Хи-квадрат. Резултати: 72 (48%) от участниците бяха жени, а 78 (52%) – мъже. 72.7% от извадката имаха депресия, тревожност и суицидни идеи. Стресът у мъжете е статистически значимо по-чест (64.1%), отколкото сред жените (27.8%). Заключение: Проучването установи различни рискови фактори за възникването на суицидни мисли при изледваните лица и може да служи за основа на бъдещи анализи и интервенции.

Kлючови думи: самоубийство, суицидни опити, нагласи, тревожност, депресия, стигма

Пълен текст тук.