Българско списание за психиатрия, 2023; 8(1):10-16

Дименсии и предиктори на обсесивно-компулсивни симптоми при студенти по медицина – срезово проучване в Медицински университет – София

Десислава Игнатова, Георги Ончев

Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ – София

Резюме. Въведение: Обсесивно-компулсивни симптоми (ОКС) са често срещани при лекари. Една от най-често използваните скали за оценка на обсесивно-компулсивни симптоми е The Obsessive-Compulsive Inventory-Revised (OCI-R), която в повечето проучвания показва 6-факторна структура. Цел: Целта на проучването е да изследва фактoрната структура на въпросника в извадка от студенти по медицина в МУ – София, и да оцени клинични и социодемографски данни като възможни предиктори за различни дименсии на обсесивно-компулсивните симптоми. Материал и методи: Проучването е проведено сред 210 студенти по медицина в шести курс, български и чуждестранни, които попълниха онлайн следните въпросници: Obsessive-Compulsive Inventory-Re- vised (OCI-R), Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), Early Trauma Inventory Self Report-Short Form (ETISR- SF), Patient Health Questionnaire (PHQ-9) и Zung Self-Rating Anxiety Scale (SAS). Статистическата обработка е извършена с SPSS 19.0 и включва факторен анализ и регресионни модели. Резултати: Факторният анализ на OCI-R разкрива 6-факторна структура с фактори замърсяване, натрапливи мисли, трупане на вещи, подреждане, проверки и неутрализация. Най-голям дял вариации в извадката се обясняват с фактора подреждане (34%). Тревожност (p = .001), алекситимия (p =.023) и травматични преживявания в детството (p = .004) са предиктори за субскалата натрапливи мисли, а ранната детска травма (p = .012) – за трупането на вещи. Алекситимия (p = .027) и мъжки пол (p = .044) са предиктори за висок сбор по субскалата неутрализиране, а алекситимия (p = .023), тревожност (p = .049) и по-млада възраст (p = .016) – за субскалата проверка. Тревожност (p = .006) и мъжки пол (p = .021) са предиктори и за субскалата подреждане, а ранна детска травма (p = .007) и по-млада възраст (p = .017) – за субскалата миене. Заключение: OCI-R е надежден инструмент за оценка на ОКС при студенти по медицина.

Ключови думи: обсесивно-компулсивни симптоми, OCI-R, детска травма, алекситимия, тревожност, депресия

Пълен текст тук.