Българско списание за психиатрия, 2022; 7(1):3-13

СПЕЦИФИКА И ДИНАМИКА НА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА ПО ВРЕМЕ НА БОЛКА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА БОЛКА И ДЕПРЕСИЯ

Татяна Телбизова1, Иван Александров2
1 Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – Варна
2 Катедра по здравни грижи, филиал Сливен, Медицински университет – Варна

Резюме

Депресията е фактор, който вероятно влияе не само върху усещането на болка, а и върху преживяванията на болка. Целта на изследването е да се анализират и обобщят специфичните преживявания по време на болка при пациенти с хронична болка и депресия. Материал и методи: Проведеното фазово изследване на извадка от 120 пациенти с хронична болка премина в два етапа с период от три месеца между тях. Според наличието на депресивен епизод извадката се организира в две групи – 61 пациенти без депресия и 59 пациенти с клинични данни за депресия. Между двата етапа на изследването всички пациенти с депресия провеждат лечение с антидепресанти. За оценка на извадката се приложиха два вида методи: 1) количествени методи – HAM-D-17 – за оценка на тежестта на депресията, въпросника на Spielberger – за оценка на степента на ситуативната и на личностната тревожност, и VAS – за оценка на интензивността на болката; 2) качествен метод – контент-анализ на отговорите на въпроса „Как се чувствате по време на болка?“. Резултати: Изследваната извадка е със средната възраст 51,90 ± 11,94. Делът на жените е преобладаващ (81.7%) спрямо този на мъжете (18.3%). Групата с депресия е с високи средни стойности на ситуативната и личностната тревожност по време на двата етапа от изследването. На първия етап при умерено изразена средна стойност на тежестта на депресията, контент-анализът разкри специфични преживявания по време на болка за отчаяние, понижена самооценка, вина и суицидни идеи. С понижение на средната стойност на тежестта на депресията от умерена към лека, се редуцира броят на специфичните преживявания на втория етап. Заключение: Депресията влияе върху спецификата на преживяванията по време на болка, разкриващи потенциален риск от автоагресивно поведение. Следователно търсенето на симптоми на депресия и на специфични преживявания по време на болка и тяхното лечение могат да бъдат от съществено значение за справянето с хроничната болка.

Ключови думи: хронична болка, депресия, преживявания на хронична болка, контент-анализ

Пълен текст тук.