Българско списание за психиатрия, 2022; 7(4):42-48

50 ГОДИНИ УПОТРЕБА НА ТЕРМИНА АЛЕКСИТИМИЯ: ПО-БЛИЗО ЛИ СМЕ ДО СЪРЦЕВИНАТА НА ПРОБЛЕМА?

Татяна Радева

УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Резюме. В настоящия труд се разглежда зараждането и развитието на конструкта алекситимия през възгледите на различни школи и утвърждаването му през 1972 г. от Peter Sifneos. Проследени са  аспектите  в  наблюдаваните  зависимости  телесни  усещания-емоционално  преживяване от 19-и век насам, когато са първите съобщения на установена подобна връзка в нашето съвремие като  база,  от  която схващането за понятието еволюира до интердисциплинарното „емоционална агнозия“. Обсъдена е дилемата за същността на термина като личностова черта или като новопоявил се симптом. Набелязани са психичните заболявания, при които се среща алекситимията, и трудностите в справянето при воденето на терапевтичния процес. Очертан е процесът на създаване и усъвършенстване на тестови методики, необходими за изучаването на термина. Предложени са теории, проучващи проблематиката, както чисто психологични, така и интегрирани с биологични подходи. Включени са постиженията на съвременната наука до утвърждването на актуален еклектичен модел на понятието и инструмент за изследването му.

Ключови думи: алекситимия, холистичен подход, психосоматична зависимост

Пълен текст тук.